Nawigacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

TRADYCJA, WARTOŚCI, NOWOCZESNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO

Główne kierunki rozwoju

Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu

na lata 2011 - 2016

 

Mała szkoła szansą każdego Ucznia na sukces.

Działanie Szkoły Podstawowej w Parchaniu  opiera się na ciągłym doskonaleniu, otwartym na przyszłość, którą jest tak trudno uchwycić. Pamiętając o tym staramy się nie zagubić tego, co nam dziś udało się osiągnąć.

Szkoła to uczniowie, nauczyciele i rodzice. Żal rozstania po zakończonej edukacji, najlepiej świadczy, że nie zawiedliśmy oczekiwań z jakimi przyszli do naszej szkoły.

Świat w zawrotnym tempie pędzi do przodu, a szkoła tak jak kiedyś powiedziała najwybitniejsza polska nauczycielka, minister Anna Radziwiłl „wciąż wita, żegna i trwa”.

 

Szkoła Podstawowa w Parchaniu to szkoła która:

a)  rozpoznaje indywidualne możliwości uczniów,

b) stwarza warunki pozwalające na  osiągnięcie sukcesu w różnych obszarach działalności szkolnej,

c) daje dobre podstawy umożliwiające sukces na dalszych etapach kształcenia,

d) przygotowuje do pełnego uczestnictwa w różnych dziedzinach dorosłego życia:   rodzinnego, społecznego, publicznego, kulturalnego,

e) integruje środowisko lokalne do inwestowania w edukację.

Osiągnięcie sukcesu będzie możliwe dzięki realizacji  założeń, które bazując na najlepszych dokonaniach przeszłości, odważnie wkroczą w przyszłość, a także:

a)  usprawnią to co wymaga udoskonalenia,

b)  rozwiną to co najlepsze,

c)  spełnią zmieniające się oczekiwania społeczności szkolnej.

 

MODEL  ABSOLWENTA

Absolwent szkoły oprócz wiedzy z poszczególnych przedmiotów powinien być wyposażony w umiejętności umożliwiające mu funkcjonowanie w otaczającej go rzeczywistości, zawarte w trzech obszarach: społecznym, naukowym i kulturowym.

1.     W sferze społecznej powinien aktywnie i swobodnie poruszać się we współczesnym świecie dorosłych:

a)      czuć się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego kraju, patriotą  i  Europejczykiem,

b)      zachowywać się zgodnie z wymogami miejsca i chwili,

c)      podejmować decyzje i brać odpowiedzialność za własne działania,

d)      wyrażać i uzasadniać własne zdanie,

e)      aktywnie słuchać innych i szanować ich opinie,

f)       brać udział w pracach na rzecz innych,

g)      występować publicznie.

 

2.     Za najważniejsze uznaliśmy umiejętności ogólne:

a)     w sferze naukowej uczeń powinien:

* czytać ze zrozumieniem,

* znaleźć potrzebne informacje, korzystając ze źródeł tradycyjnych i Internetu,

* posiąść umiejętności kluczowe z poszczególnych przedmiotów,

* formułować pytania do określonego tematu,

* skutecznie porozumiewać się i korzystać z mediów,

* sprostać wymaganiom na dalszym etapie edukacji.

b)     w sferze kulturowej, uczeń powinien:

* uczestniczyć w różnych formach kultury (koncerty muzyki, wystawy plastyczne, teatr, muzea, kino),

* wyrażać własne przeżycia wynikające z kontaktu ze sztuką,

* wykazywać chęć poznawania ojczystego kraju i jego tradycji.

Absolwent naszej szkoły to uczeń kulturalny i tolerancyjny. Odpowiedzialny za słowa i czyny. Przestrzegający przyjętych norm i zasad moralnych.

 

NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE

 1. Uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 2. Uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 3. Uczy rozwijania problemów w sposób twórczy.
 4. Troszczy się o harmonijny rozwój ucznia.
 5. Wprowadza go w świat wiedzy.
 6. Stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
 7. Rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych.
 8. Rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE.

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu jest placówką 6 – oddziałową z oddziałem przedszkolnym. Swoim obwodem obejmuje wsie: Parchanie, Parchanki, Modliborzyce i Rejna z gminy Dąbrowa Biskupia. Do szkoły uczęszczają także dzieci z miejscowości Słońsko w gminie Inowrocław, która w przeszłości ( do 1993 roku ) należała do obwodu palcówki w Parchaniu.

W roku szkolnym 2011/2012 w szkole pracuje 12 nauczycieli, w tym 8 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany i 3 kontraktowych. Kadra posiada wysokie kwalifikacje, większość do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Nauczyciele

systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach: starym zabytkowym oraz nowym parterowym. Placówka posiada średnie warunki lokalowe. W starym budynku szkolnym znajduje się oddział przedszkolny oraz Izba Pamięci Patrona Szkoły Gen. Władysława Sikorskiego. W nowym budynku znajduje się 6 sal lekcyjnych. Są one na bieżąco odnawiane, bardzo często z pomocą rodziców. Zastępcza salka gimnastyczna znajduje się w budynkach parafialnych. Teren szkolny wraz z boiskami jest ogrodzony.

W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające z języka polskiego, angielskiego, przyrody i matematyki. Bardzo dobrze działa zespół muzyczny. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności artystyczne  na zajęciach kółka plastycznego oraz szkolnego teatru, a sportowe na zajęciach SKS.

Dla dzieci dojeżdżających zorganizowane są zajęcia świetlicowe i biblioteczne, profesjonalnie i twórczo zabezpieczające czas oczekiwania na lekcje bądź powrót do domu. Mogą w nich uczestniczyć na prośbę rodziców także uczniowie nie dojeżdżający.

 W bezpośrednim sąsiedztwie starego budynku znajduje się profesjonalny plac zabaw. Planowana jest modernizacja boisk szkolnych – budowa boiska do koszykówki oraz piłki nożnej.

 

HISTORIA SZKOŁY.

Początki szkolnictwa podstawowego w Parchaniu sięgają końca XIX wieku. Niestety, nie zachowały się żadne kroniki z tego okresu. Około roku 1895 został pobudowany stary budynek szkolny. Mieściły się w nim dwie sale lekcyjne oraz mieszkanie nauczyciela. Informacje o udziale uczniów parchańskiej szkoły w strajku szkolnym zamieścił Dziennik Kujawski w roku 1905 i 1906.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę kierownikiem szkoły została Stefania Zubczewska – żona kuzyna Generałowej Heleny Sikorskiej. Zarządzała szkołą do roku 1937. To dzięki Zubczewskim, Generał Władysław Sikorski zainteresował się Parchaniem i w 1923 roku nabył tu majątek ziemski w którym wraz z rodziną mieszkał wiosną i latem.

W okresie od  1937 do 1939 roku kierownikiem szkoły była Olga Żwańska.

Po latach II wojny światowej szkoła wznowiła działalność w marcu 1945 roku. Dyrektorem szkoły został Czesław Gralewski, który swoją funkcję pełnił do roku 1970. W tym okresie podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Oddano ją do użytku uczniom w marcu 1968 roku.

 Kolejnym dyrektorem został Jerzy Lewandowski ( 1970 – 1986 ). Okres dyrektorowania Jerzego Lewandowskiego, to czas przywracania pamięci najwybitniejszego mieszkańca Parchania, Generała Władysława Sikorskiego.

20 września 1981 roku Szkoła Podstawowa w Parchaniu otrzymała Imię Generała Władysława Sikorskiego oraz sztandar. Od tego roku w dniu urodzin Generała – 20 maja – obchodzone jest uroczyście Święto Szkoły. W czerwcu 1986 roku w starym budynku szkolnym rozpoczęła funkcjonowanie Izba Pamięci, która gromadzi pamiątki związane z Generałem Władysławem Sikorskim i Jego Rodziną.

W latach 1986 – 2006 dyrektorem szkoły była Irena Kubicka. Zaszło wtedy w szkole wiele zmian – doprowadzono centralne ogrzewanie, wyremontowano sanitariaty, a w roku 2006 utworzono pracownię komputerową z 10 stanowiskami.

Obecnie dyrektorem jest Barbara Kwiatkowska.

 

WZROST JAKOŚCI NAUCZANIA

            Aby sprostać oczekiwaniom klientów szkoły, a także wyzwaniom, jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość, postawiliśmy na jakość nauczania. Obiektywnym sprawdzianem skuteczności naszych działań są wysokie wyniki naszych uczniów uzyskiwane na sprawdzianie zewnętrznym po klasie szóstej, które  utrzymują się na tym samym średnio wysokim poziomie. Pokrywają się one z indywidualnymi wynikami uczniów. Pozytywnym efektem jest stosunkowo wysoki najniższy wynik. Wyniki w poszczególnych standardach są zróżnicowane. W  szkole na bieżąco wdrażamy działania, których celem jest poprawa wyników w standardach, które w danym roku wypadły najsłabiej.

Wzrost wyników to efekt wdrożenia programu naprawczego. W roku szkolnym 2006/2007 zwiększono liczbę godzin wyrównawczych (klasy I i II - 2 g., III, V i VI – 1 g.). W szkole zwiększono i urozmaicono także ofertę kół zainteresowań.

Stworzone zostały klaso- pracownie przedmiotowe ( humanistyczną z biblioteką, matematyczną i informatyczno – przyrodniczą).

Po przeniesieniu księgozbioru biblioteki szkolnej do głównego budynku szkolnego, dzięki czemu książka znalazła się w zasięgu wzroku ucznia, nastąpił wzrost czytelnictwa. Dostosowano także czas udostępniania książek do czasu oczekiwania dzieci na zajęcia i na odwóz.

 Znacznie powiększył się  zasób nowoczesnych  środków dydaktycznych ( stanowisko komputerowe w pokoju nauczycielskim, projektory multimedialne, programy komputerowe, tablice multimedialne ).

Dzięki pracy wychowawcy coraz więcej rodziców godzi się na badanie dziecka w PPP i jeśli to jest dla dobra dziecka, na obniżenie poziomu kształcenia. Zajęciami z języka angielskiego objęci są uczniowie oddziału przedszkolnego.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w bardzo wielu konkursach. Daje im to możliwość wykazania się na wielu obszarach aktywności. Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych takich jak: „Zdobyć wiedzę ważna rzecz…”, „Zostań Omnibusem…”, „Indywidualizacja procesu nauczania…”.

Aby sprostać  wymaganiom współczesnej szkoły, należy rozwijać świadomość uczenia się przez całe życie. Bardzo ważnym elementem pracy dydaktycznej nauczycieli jest postrzeganie ucznia jako podmiotu. Dalszą poprawę jakości nauczania pragniemy  osiągnąć poprzez:

a) stosowanie uznanych za najskuteczniejsze aktywnych metod nauczania,

b) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przez indywidualizację nauczania,

c) tworzenie przyjaznego, sprzyjającego uczeniu się klimatu – podkreślanie każdego, nawet najmniejszego sukcesu,

d) korzystanie z nowoczesnych środków dydaktycznych, w tym programów multimedialnych i Internetu – zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych czy korekcyjno-kompensacyjnych,

e) dalsze poszerzenie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców,

f) stworzenie coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej,

g) mobilizowanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb szkoły,

i)  objęcie opieką i doradztwem nauczycieli zaczynających pracę w zawodzie oraz zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego,

j)  uzyskiwanie lepszych wyników kształcenia przez jak największy udział uczniów w konkursach wiedzowych.

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE

Równie ważnym zadaniem szkoły jest wychowanie, które aby dało oczekiwane efekty musi być traktowane jako mozolny, długotrwały proces angażujący wszystkich pracowników szkoły i skierowany do wszystkich uczniów. Celem naszej społeczności szkolnej jest niesienie wszechstronnej pomocy uczniom. Wszelkie działania powinny służyć kształtowaniu sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej młodego człowieka. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych to szansa dana uczniom na rozwijanie zainteresowań i zdolności, stworzenie możliwości zagospodarowania wolnego czasu.

.Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Parchaniu podwyższają swoje kwalifikacje, tak aby ich wiedza i umiejętności były zgodne z oczekiwaniami, które są stawiane przed polską oświatą. Szczególną uwagę zwracamy na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki posiada pięciu nauczycieli. Mamy także własnych specjalistów z zakresu: logopedii, socjoterapii, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej.

Systematycznie prowadzona jest pedagogizacja rodziców. W szkole jest prowadzona świetlica socjoterapeutyczna. W ramach tych zajęć powołano także „Klub aktywnego rodzica” (spotkania odbywają się raz w miesiącu). Współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej oraz w Inowrocławiu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Inowrocławiu, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu oraz z Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym w Jaksicach.

Szkoła organizuje wiele różnorodnych wycieczek i wyjazdów. W ostatnich kilku latach nasi uczniowie byli w: Krakowie, Warszawie, Trójmieście, na mazurach, w Górach Świętokrzyskich, Toruniu, Skłudzewie, Golubiu-Dobrzyniu i Szafarni, Bydgoszczy (filharmonia, teatr), Inowrocławiu (basen, kino, jednostka wojskowa, lodowisko, Solanki).

 

ROZWIJANIE BAZY DYDAKTYCZNEJ

Właściwa baza dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają realizować nakreślone przez szkołę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Radosnej Szkoły. W bieżącym roku szkolnym wzbogaciliśmy  się o trzy tablice multimedialne.

We wrześniu 2010 roku po przeprowadzeniu generalnego remontu do nowych pomieszczeń mieszczących się w budynku starej szkoły został przeniesiony oddział przedszkolny. Sala zerówki ma powierzchnię 59 m². W korytarzu pobudowano łazienkę. Zainstalowano ogrzewanie elektryczne. Pobudowano chodnik łączący budynek starej szkoły z nowym.

W  ciągu ostatnich pięciu lat w szkole przeprowadzono następujące remonty:

*  malowanie klas ( sala klasy I została wyposażona w podest pod tablicą, dolna część ścian pokryta została żywicą) i korytarza szkolnego, położenie nowej posadzki żywicznej na korytarzu, wykonanie nowych schodów wejściowych,( remonty były częściowo wykonywane ze środków pozabudżetowych),

* pobudowanie „małego placu zabaw” ze środków pozabudżetowych,

* rozpoczęcie budowy boiska do koszykówki ( ze środków pozabudżetowych)

* w piwnicy wymieniono osiem okien, na ściany położono płytki ceramiczne,

Z funduszy sołectwa Parchanie na boisku szkolnym zainstalowano dwa nowe kosze do koszykówki.

Dobra baza dydaktyczna szkoły tworzy warunki nauki i pracy pozwalające realizować nakreślone przez szkołę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.  Optymalnym rozwiązaniem dla właściwego funkcjonowania szkoły jest jej rozbudowa.  Dużym problemem jest także brak salki gimnastycznej. Zimą uczniowie dochodzą na zajęcia wychowania fizycznego do salki, którą szkoła wynajmuje od parafii.  W salce tej nie ma toalety, co spowodowane jest faktem braku doprowadzenia do niej wody. W związku z powyższym bardzo trudne jest utrzymanie czystości w tym pomieszczeniu.

Rozwój bazy dydaktycznej to nie tylko remonty i modernizacja budynku, ale również troska o otoczenie szkoły. W planach jest:

- ogrodzenie terenów przyszkolnych,

- budowa nowoczesnych boisk sportowych (we współpracy ze środowiskiem lokalnym),

- dalsza informatyzacja szkoły, wzbogacanie pracowni komputerowej o nowe oprogramowania edukacyjne,

- poszukiwania rozwiązań celem poprawy bazy szkoły.

 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Najważniejszym źródłem kształtowania osobowości ludzkiej jest rodzina. Dalsze dobre współdziałanie z domem rodzinnym, to najlepsza droga do osiągnięcia sukcesu w tym obszarze. Rodzice  aktywnie uczestniczą w życiu szkoły wspierając dyrektora i nauczycieli w ich działaniach. Wspólnie organizowana jest zabawa karnawałowa oraz festyn rodzinny jednoczący całą społeczność lokalną czterech wsi – Parchania, Parchanek, Modliborzyc i Słońska. Rodzice także pomagają w upiększaniu szkoły wykonując prace remontowe. Szkoła realizowała projekty edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej (także dorosłych). Dzięki dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym udaje się pozyskiwać środki pozabudżetowe dla szkoły.

Od trzech lat szkoła ma własną stronę internetową, poprzez którą wiadomości o pracy szkoły docierają do środowiska zewnętrznego. Informację o szkole przekazywane są także systematycznie do prasy lokalnej. W gminnym kwartalniku „Dąbrowianin” artykuły o swojej pracy zamieszczają wszyscy nauczyciele, a uczniowie dzielą się wrażeniami związanymi z różnymi przedsięwzięciami w których uczestniczą.

 

KIERUNKI ZMIAN KONIECZNYCH I POŻĄDANYCH

 

OBSZAR

DZIAŁAŃ

ZMIANY KONIECZNE

ZMIANY POŻĄDANE

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej

- opracowanie systemu monitorowania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych w celu zwiększenia efektów kształcenia;

- wzmocnienie współpracy z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi;

- umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów;

- stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć;

- różnicowanie wymagań w celu indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym i ambitnym, zaś z drugiej bardzo słabym.

- stosowanie różnorodnych sposobów  wspierania i motywowania uczniów poprzez promowanie ich sukcesów w różnych dziedzinach wiedzy;

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych;

- rozwijanie aktywności uczniów poprzez współpracę ucznia zdolnego z uczniem słabym (pomoc koleżeńska).

Procesy zachodzące w szkole

- modyfikowanie koncepcji pracy szkoły we współpracy z rodzicami w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów;

- umiejętne korzystanie ze środków dydaktycznych ( t.j. tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera) i prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi ucznia np. metodą projektu, metodą problemową.

- dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do rzeczywistych potrzeb uczniów;

- modyfikowanie działań wychowawczych zgodnie z potrzebami i wnioskami uczniów i rodziców.

Funkcjonowanie w środowisku lokalnym

- udoskonalenie procesu przepływu informacji: szkoła – rodzice, wypracować wspólnie z rodzicami zasady przekazu informacji na temat opinii, potrzeb, efektów pracy;

- pogłębienie wiedzy w zakresie niepożądanych zachowań uczniów, w celu radzenia sobie w trudnych sytuacjach przez nauczycieli i rodziców;

- zaplanowanie promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową, prasę czy też forum.

- zaangażowanie większej liczby rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych;

- współpraca z instytucjami w celu rozwijania talentów ucznia;

- wzmocnienie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez współpracę szkoły z fundacjami, stowarzyszeniami;

- wykorzystanie informacji o losach absolwentów i współpraca z nimi poprzez organizowanie spotkań, itp.

Zarządzanie szkołą

- stworzenie warunków umożliwiających uczniom zwiększenie umiejętności samodzielnego myślenia poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym umiejętności opracowania i wdrażania innowacji;

- wdrożenie samokształcenia i samodoskonalenia;

- przeszkolenie rady pedagogicznej z możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii edukacyjnych.

- organizacja opieki w czasie wolnym poprzez zajęcia świetlicowe, w odpowiednio przystosowanej do tego sali;

- aranżowanie wnętrz tak, aby przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów do działania, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny klimat, utrwalała przeżycia dziecka.

 

EWALUACJA KONCEPCJI

 1. Wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły;
 2. Sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym;
 3. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej;
 4. Opinie rodziców;
 5. Ocena i modyfikacja koncepcji.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Plany pracy;
 2. Program wychowawczy;
 3. Program profilaktyczny.


Barbara Kwiatkowska

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
  Parchanie 38, 88-110 Inowrocław
 • (52) 351-27-27

Galeria zdjęć