Nawigacja

WAŻNE !!! ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY KLASA I WNIOSKI DO WYDRUKOWANIA LISTY PRZYJĘTYCH DO KLASY I LISTA PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REKRUTACJA

WAŻNE !!!

01. marca 2017 r. rozpoczyna się  rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory wniosków i załączników znajdują się w zakładkach powyżej.

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu

z dnia 24. lutego 2017 roku

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7), zarządza się, co następuje:

§ 1.Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu  na rok szkolny 2017/2018;

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

01 – 31 marca br.

1 - 5 sierpnia br.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

24 kwietnia br.

 

 16 sierpnia br.

   

3.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 czerwca b. r.

21 sierpnia br.

4.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty  

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018              

       

       Barbara Kwiatkowska

Dyrektora Szkoły

 

 

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu

z dnia 24. lutego 2017 roku

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

Na podstawie art. 20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zarządza się, co następuje;

 

§ 1. Powołuję się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu, na rok szkolny 2017/2018, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1. Anna Drejs

2. Dorota Kociszewska

3. Anna Ratajczak – Matuszak

 

§ 2. Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się  Annę Drejs.

§ 3. Zadania Komisji określa art. 20zb ust. 2, art. 20zc ust. 1 – 5 i ust. 7 wyżej cytowanej ustawy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2017/2018.

 

                 Barbara Kwiatkowska                

Dyrektora Szkoły

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
    Parchanie 38, 88-110 Inowrocław
  • (52) 351-27-27

Galeria zdjęć