Nawigacja

REGULAMIN SKŁAD PLAN PRACY

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

REGULAMIN

OGÓLNIE

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. Samorząd może przedstawić radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  • prawo do odwołania się kary,
  • przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego. Samorząd od momentu poinformowania go o ocenie nauczyciela przedstawia swoja opinię dyrektorowi szkoły w ciągu 14 dni.

ORDYNACJA WYBORCZA

 1. Prezydium SU składa się z przewodniczącego i zastępcy, ale może być także skarbnik.
 2. W skład Rady Samorządu wchodzą członkowie prezydium oraz przewodniczący samorządów klasowych.
 3. Każda klasa wybiera w głosowaniu tajnym max 2 przedstawicieli Samorządu. Od kandydata należy uzyskać zgodę na udział w wyborach.
 4. Wszyscy kandydaci są prezentowani na tablicy Samorządu.
 5. Z uczniów kl. VI nie kandydujących w wyborach ustępujący Samorząd powołuje komisję wyborczą (od 3-5 osób).
 6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego pełni rolę męża zaufania.
 7. Wybory odbywają się w miesiącu czerwcu (między 12 a 20) .
 8. Do prezydium SU wchodzi min. 2 uczniów, którzy otrzymali największą ilość głosów w ogólnym głosowaniu. W razie uzyskania przez kandydatów tej samej ilości głosów organizuje się dodatkowe głosowanie.
 9. Przewodniczący Samorządu może wybierać sekretarza i skarbnika z członków prezydium.
 10. Kadencja Samorządu trwa rok.
 11. Po odwołaniu lub ustąpieniu przewodniczącego Samorządu funkcję tę obejmuje jego zastępca.

WYBÓR OPIEKUNA SAMORZĄDU

 1. Każda klasa typuje w głosowaniu tajnym max 2 nauczycieli, po wyrażeniu przez osoby zainteresowane zgody na udział w wyborach.
 2. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie.
 3. W tajnym głosowaniu wybranych jest dwóch opiekunów samorządu, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 4. W razie uzyskania tej samej ilości głosów następuje ponowne głosowanie aż do wybrania „Opiekuna”.
 5. Kadencja opiekuna Samorządu - 2 lata.
 6. Po ustąpieniu „Opiekuna” w czasie kadencji następują nowe wybory.

OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie Samorządu z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, radiowęzła szkolnego, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności Samorządu z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Powołanie opiekunów Samorządu.
 8. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

FUNDUSZE SAMORZĄDÓW

 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszów jest Zarząd w porozumieniu z opiekunami.
 2. Fundusze samorządów mogą być tworzone:
  • z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę,
  • z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,
  • z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
  • ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

DOKUMENTACJA SAMORZĄDU

 1. Regulamin Samorządu.
 2. Roczny plan pracy Rady.
 3. Regulamin wyborów Organów Samorządu i protokół wyborczy.
 4. Księga wpływów i wydatków.
 5. Roczne sprawozdania z działalności Samorządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).
 2. Posiedzenia Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych zwołuje Przewodniczący Rady lub Opiekun. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.
 3. Regulamin Samorządu jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 4. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
  Parchanie 38, 88-110 Inowrocław
 • (52) 351-27-27

Galeria zdjęć