Nawigacja

RADA RODZICÓW

REGULAMIN

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 1. Cele i zadania:
  1. reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań  zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
  2. organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji zadań szkoły,
  3. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie skierowane do uczniów  (i realizowane przez nauczycieli) treści i działania o charakterze wychowawczym oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i danego środowiska,
  4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
  5. opiniowanie projektu rocznego planu finansowego szkoły,
  6. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  7. jeżeli Rada Rodziców w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie osiągnie porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego albo programu profilaktyki, programy te ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (programy te będą obowiązywać do czasu uchwalenia własnych programów przez radę Rodziców i Radę Pedagogiczna).
 2. Tryb przeprowadzania wyborów Rady Rodziców:
 1. wybory  Rad Oddziałowych dokonuje się w terminie nieprzekraczalnym do 30. września każdego roku szkolnego,
 2. w wyborach bierze udział ogół rodziców danego Oddziału,
 3. jednego ucznia/wychowanka reprezentuje jeden rodzic,
 4. Wybory do rad Oddziałowych są tajne,
 5. Rodzice maja prawo zgłoszenia minimum pięciu kandydatów,
 6. Skład w/w rad jest trzyosobowy, wyłoniony zwykłą większością głosów,
 7. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego rady Oddziałowej,
 8. Przewodniczący Rady Oddziałowej wchodzi w skład Rady Rodziców Szkoły,
 9. Rada Rodziców  konstytuuje się wybierając spośród siebie Zarząd, który tworzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz skarbnik,
 10. wybory Zarządu Rady Rodziców są jawne,
 11. na wniosek większości wybory Zarządu można utajnić.
 1. Uprawnienia Rady Rodziców:
  1. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy  szkoły i nauczycieli.
  2. opiniowanie planu pracy szkoły,
  3. udział dwóch przedstawicieli w wyborach Dyrektora Szkoły,
  4. udział w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
  5. występowanie z umotywowanym wnioskiem pisemnym do Dyrektora Szkoły o zmianę nauczyciela – wychowawcy z powodu nie przestrzegania zakresu zadań zwartych Statucie Szkoły,
  6. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
  7. zakup książek i nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,
  8. zakup środków  dydaktycznych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego.
 2. Tryb podejmowania uchwał:
 1. uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu danego organu,
 2. listę uczestników posiedzenia ustala każdorazowo sekretarz,
 3. uchwały są protokółowane w protokólarzu Rady Rodziców Szkoły.
 1.  Działalność finansowo-gospodarcza:
 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
  1. ze składek rodziców,
  2. z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji,
  3. z imprez dochodowych,
 2. wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców,
 3. wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „PRELIMINARZA WYDATKÓW RADY RODZICÓW” na rok szkolny, zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców,
 4. decyzje o przeznaczeniu i finansowaniu środków podejmuje Rada Rodziców,
 5. prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
 6. Rada Rodziców posługuje się podłużną pieczątką o treści:

„Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej w Parchaniu”

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
  Parchanie 38, 88-110 Inowrocław
 • (52) 351-27-27

Galeria zdjęć